Deasbad Nàiseanta na Gàidhlig / National Gaelic Debate

Ghabh Cameron MacIll-Fhinnein agus Eòin Cuimeanach pàirt ann an Deasbad Nàiseanta nan Sgoiltean anns an t-Samhainn. Bha iad am measg nan ceithir sgiobannan a b’ fheàrr a ghabh pàirt ann an Steòrnabhagh aig toiseach na mìos (a’ dèanamh a’ ghnothaich air Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil (Barraigh) agus Àrd-sgoil Phort Rìgh). Leis a sin, fhuair iad troimhe dha na h-iar-chuairtean ann an Dùn Èideann aig deireadh na mìos. Ged a rinn Sgoil MhicNeacail a’ chùis orra aig an ìre sin, bha e na thlachd faicinn mar a bha na sgilean-conaltraidh agus am misneachd air fàs tron cho-fharpais.

National Schools Gaelic Debate

Cameron MacLennan and Eòin Cumming took part in the National Schools’ Debate in November. They were amongst the four best teams who took part in Stornoway (beating Castlebay (Barra) and Portree High) at the start of the month As a result, they made it through to the semi-finals in Edinburgh at the end of the month. Although The Nicolson Institute defeated them, it was a pleasure to see how their communication skills and their confidence had developed during the competition.

You can see a livestream of some of the debates on the Deasbad Facebook page.

Former Pupils – Gaelic

As a school we are keen to celebrate the successes of former pupils and promote biligualism. The Gaelic department has been in touch with a number of former pupils who have either benefited from Gaelic Medium Education or became fluent through Gaelic Learners classes in the High School. It is a pleasure to read about the paths their lives have taken since leaving school.

Read each former pupil’s story on the dedicated section of the website. We’re hoping to add more and would love to hear from other former pupils. It’s amazing where the path from Gairloch High School can lead!

Gairloch High FilmG entries

Our pupils have entered four films into this year’s competition. A lot of work has gone into creating them – please have a look if you have time (and VOTE). The shortlist for the various prizes will be announced on the 8th of January.
Screen Shot 2017-12-27 at 19.48.58.png

Far-Chluais http://filmg.co.uk/en/films/1637/

Gairloch High School’s main film this year. The first viewing will leave a lot of questions but the second should answer them.
It would be awful to hear that you were no longer wanted … but to hear that your loved-ones no longer want you around …
  Screen Shot 2017-12-27 at 19.51.07.png

Sgaradh Tuinn nan Linntean http://filmg.co.uk/gd/films/1614/

Eòin‘s trip by kayak to Isle Maree.
Even though it is small, there aren’t many places as important or as precious in the culture of the Gael. I myself had heard a lot about it, but the divide between legend and truth wasn’t at all clear. Furthermore, there was a long and dangerous journey ahead if I was to follow the heroes of our past.

A journey through the waves of time… 
Screen Shot 2017-12-27 at 19.56.16.png

Slighe Cost a Tuath 500S http://filmg.co.uk/en/films/1647/

Anna, Ruaraidh and Summer investigate the NC500.
The North Coast 500 has proved very successful but is it beneficial or damaging to our local area?
Screen Shot 2017-12-27 at 19.58.07.png

An Saor Latha http://filmg.co.uk/gd/films/1730/

Ruaraidh’s animation – the third episode in the series.
After “Falach Fead,” and “An Aisling,” Seorais and Dolaidh get invited on holiday to their cousin’s house abroad, but an intruder in the house surprises them before they can leave!

An Deasbad Ghàidhlig Nàiseanta / The National Gaelic Debate

Ghabh an Deasbad àite ann an e-sgoil Steòrnabhaigh air an t-seachdamh is an ochdamh latha den t-Samhain. Dh’fhàg sinn Geàrrloch tràth madainn Dimàirt is chaidh sinn air a’ bhàt’-aiseig tarsainn an Cuan Sgìth gu Leòdhas. Ro-làimh bha sinn air a’ chiad is beagan den dàra deasbad ullachadh eadar an sgoil is an taigh.
The Debate took place in Stornoway’s e-school on the seventh and eighth of November. We left Gairloch early Tuesday morning and took the ferry to Lewis. We had prepared the first and part of the second debate beforehand, between school and home.

Ghabh sia sgoiltean deug pàirt. Dheigheadh ceithir sgoiltean troimhe dhan iar-chuairt dheireannach ann an Dùn Eideann. Dh’fhuirich sinn aig Taigh-Òsta Chaladh airson dà oidhche agus ghabh sinn ar biadh an sin cuideachd.
Sixteen schools took part in the debate but only the top four would go through to the semi-finals in Edinburgh. We stayed and ate in the Cala Inn for two nights.

Cameron and Eoin took part in the Gaelic Debate in Stornaway.

Dimàirt bha sinn an aghaidh Sgoil Drochaid na h-Easbaig agus b’ e am moladh gum “bu chòir reifreannan a bhith air an casg gu tur.” Bha sinne an aghaidh a’ mholaidh. Diciadain bha sinn an aghaidh Sgoil Lìonacleit à Uibhist. B’ e am moladh “gu bheil sinn fhathast a’ cur cus luach air ceum oilthigh.” Bha sinn airson a’ mholaidh.
On Tuesday we were against Bishopbriggs High School and the motion was, “A permanent ban should be placed on referendums.” We were against the motion. On Wednesday we were against Sgoil Lionacleit from Uist and the motion was, “We still put too much value on a university degree.” We were for the motion.

As deidh do gach deasbad a bhith air an crìochnachadh, fhuair sinn na puingean againn air ais. ‘S e na sgiobanan a chaidh troimhe Àrd Sgoil Loch-abar, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Sgoil MhicNeacail agus sinn fhèin. Bha sinn uile air seachd puingean deug fhaighinn eadar gach deasbad. Chaidh sinn troimhe agus leis a sin bidh sinn a’ siubhal sios gu Dun Eideann ann an trì seachdainean.
Once both our debates were over, we received our points. The schools that went through were Lochaber High School, Glasgow Gaelic School, The Nicholson Institute and ourselves. We had all got seventeen points between the two debates. As we went through, we will travel down to Edinburgh in three weeks.

Fhad ’s a bha sinn ri deasbad, fhuair sinn barrachd misneachd agus thog sinn sgilean bruidhinn agus dh’fhàs sinn na b’ fheàrr air smaoineachadh fhad ’s a bha sinn fo uallach.
Whilst debating, we gained confidence, developed speaking skills and improved our ‘on the spot’ thinking.

Cameron MacIll-Fhinein/MacLennan & Eòin Cuimeanach/Cumming

Turas ‘Bannan’ dhan Eilean Sgitheanach / ‘Bannan’ Trip to Skye

Air an 13mh den mhìos, chaidh còignear sgoilearan (Amy, Cameron, Ruairidh, Eoin, agus Iain) a-null gu Sabhal Mòr Ostaig còmhla ri Maighstir Cuimeanach. Mar phàirt de dhuais FilmG, fhuair sinn an cothrom faicinn mar a bhios an drama Gàidhlig ‘Bannan’ air fhilmeadh.

On the 13th of this month, five pupils (Amy, Cameron, Ruairidh, Eoin, and Iain) went across to Sabhal Mòr Ostaig accompanied by Mr Cumming. As part of a prize for FilmG, we were fortunate enough to get the chance to see how the Gaelic drama ‘Bannan’ is filmed.  

‘Bannan’ Trip to Skye

Nuair a ràinig sinn togalach an t-Sabhail Mhòir, choinnich sinn ri feadhainn de na cleasaichean às a’ phrògram agus chuir sinn beagan cheistean air stiùiriche ‘Bannan’ cuideachd. An seo, chunnaic sinn na h-àitean far am bi iad a’ filmeadh nuair a bhios na caractaran air seata a-staigh, agus aodach nan cleasaichean. When we arrived at the Sabhal Mòr building, we met some of the actors and actresses from the program and got to ask the ‘Bannan’ director some questions as well. Here, we saw each set that they would use to film indoor scenes, and the actors’ costumes. An uair sin choisich sinn sìos chun a’ chidhe far an robh an sgioba-filmidh a’ dèanamh sealladh. Chithear dìreach cho sgileil is a tha na cleasaichean san drama oir b’ e sealladh glè èifeachdach a bh’ ann le sgriobt gu math fada. Às dèidh seo, chanainn gu bheil sinn uile a’ cur luach air cho doirbh ‘s a tha e prògram telebhisein ceart a dhèanamh, agus mhothaich sinn gu bheil e feumail barrachd air fichead daoine a bhith san sgioba agad! Then we walked down to the pie, where the film team were shooting a scene. It was obvious how skilled the actors were as it was a very effective scene with a lengthy script. After this experience, I would say that we all appreciate just how hard it is to make a professional TV program, and we realised that you’d need more than twenty people in your team!

‘Bannan’ Trip to Skye

Gun teagamh sam bith, ‘s e latha gu math spòrsail a bh’ ann agus bha rudan inntinneach ann airson a h-uile duine. Bha an turas seo feumail dha-rìribh a thaobh FilmG an ath bhliadhna, agus ionnsachadh mu dheidhinn cleasachd no sgilean filmidh. Cuideachd, fhuair Ruairidh an cothrom agallamhan a dhèanamh còmhla ri stiùirichean agus cleasaichean proifeiseanta. ‘S dòcha gun fhaic sibh iad ann am film san àm ri teachd.

Without a doubt, it was a very enjoyable day and there was something interesting there for everyone. This trip was very useful for our FilmG next year, and to learn a little about acting and filming skills. Also, Ruairidh got the chance to film some interviews with directors and professional actors. You might even say these in a film in the future.

‘Bannan’ Trip to Skye

Taing mhòr do FilmG, Bannan, agus Sabhal Mòr Ostaig airson an turais seo. Thank you very much to FilmG, Bannan, and Sabhal Mòr Ostaig for this trip. Le / By Iain Nelson

‘Bannan’ Trip to Skye

FilmG a’ cur Farpais 2018 air bhog ann an Àrd-sgoil Gheàrrloch / FilmG Launch their 2018 Competition from Gairloch High

Leis gun deach cho math dhan sgoil ann am farpais 2017, bha FilmG airson co-fharpais 2018 a chur air bhog ann an Àrd-sgoil Gheàrrloch.

Due to the success the school enjoyed in the 2017 competition, FilmG asked us if they could launch their 2018 competition in Gairloch High. 

 

Ghabh seo àite Diardaoin 22mh an t-Ogmhìos. Bha sinn toilichte gun robh sgoilearan clas a seachd còmhla rinn a bharrachd air sgoilearan aig a bheil Gàidhlig à Bun-sgoil Gheàrrloch, daoine às a’ choimhearsnachd, comhairlichean ionadail agus luchd-obrach Comhairle na Gàidhealtachd.

This took place on Thursday the 22nd of June. We were pleased that the P7 pupils (on their induction) could join us along with Gaelic speaking pupils from Gairloch Primary, members of the community, local councillors and Highland Council staff.

FilmG Launch

Dh’fhoillsich FilmG cuspair na bliadhna (Fìrinn) agus bha e tlachdmhor eìsteachd ris a’ chòmhlan-pìoba, C For Craic agus coimhead air ceithir de na filmichean a rinn cuid de ar sgoilearan tron bhliadhna mu dheireadh.

FilmG revealed the theme for the 2018 competition (Fìrinn (Truth)) and we were entertained by the pipe-band, C For Craic and four of the films that our pupils created in the last school session.

FilmG Launch

Bha cothrom cuideachd aig sgoilearan an sgilean ann a bhith a’ cruthachadh film a leasachadh aig bùithtean-obrach a ghabh àite sa mhadainn. Chòrd an tachartas ris a h-uile duine agus tha sinn an dòchas gun lean na sgoilearan orra le bhith a’ dèanamh fhilmichean às dèidh an t-samhraidh.

Pupils also had the opportunity to develop their film making skills in workshops that took place prior to the launch. The event was enjoyed by everyone who attended and we hope that pupils will continue with their Gaelic film-making next session.

FilmG Launch
FilmG Launch

Saor-làithean na Càisge / The Easter Holidays

Bha cuid de na sgoilearan againn aig a bheil Gàidhlig gu math trang anns na saor-làithean.

Some of our Gaelic speaking pupils were very busy during the holidays.

Chaidh Anna NicIll-Fhinein agus Ruaraidh MacAlasdair gu Còig Latha ann an Leòdhas.

Anna MacLennan and Ruaraidh Alexander went to Còig Latha in Lewis.

Anna: ’S e fèis Ghàidhlig ann an Leòdhas a th’ ann an Còig Latha. Bidh clann bho aois 12-18 a’ tighinn ach chan eil àiteachan ann ach airson sia duine deug. Bidh iad a’ fuireach ann an taighean dubh spaideil (na Gearrannan). Bidh a’ chlann ag ionnsachadh òrain Ghàidhlig agus bidh iad gan seinn aig a’ chèilidh mhòr aig deireadh na fèise (Diardaoin). Faodaidh iad ionnsramaidean a thoirt leotha mar an fhìdheall, am bogsa no an guth fhèin a chleachdadh!

Còig Latha (Five Days) is a Gaelic feis in Lewis. Children from age 12-18 can go but there are only places for 16. They get the chance to stay in the ‘Gearranan’ Black-houses. They learn Gaelic songs and get to perform them at the big ceilidh on Thursday. They can take instruments like the fiddle, accordion or they can even just use their own voices.

Screen Shot 2017-05-10 at 19.21.33.png

Ruaraidh: ’S e an Seatrek fear de na rudan as fheàrr a rinn sinn aig Còig Latha am-bliadhna. Chaidh sinn a-mach airson uair gu leth air bàta. Bha tòrr spòrs againn nuair a chaidh sinn a-mach gu muir. Cuideachd, chaidh sinn dhan mhuillinn Clò Mor ann an Siabost. Chunnaic sinn na dòighean a bhios iad a’ cleachdadh airson Clò Mòr a dhèanamh. Chaidh sinn air ais gu na Gearranan le baga mòr de phìosan beaga den chlò, is bha sinn a’ cleadhdadh inneal-fuaigheal airson diofar rudan a dhèanamh leis a’ chlò. Rinn sinn tòrr rudan spòrsail aig Còig Latha, is tha mi ag iarraidh a dhol air ais an ath bhliadhna.

The Seatrek was one of the best things we did at Còig Latha this year. We went out on the boat for an hour and a half. We had so much fun when we went out to sea. We also went to the Harris Tweed mill in Siabost. We saw the different ways they produce the Harris Tweed. We then went back to the black-houses with a big bag filled with little pieces of Harris Tweed. When we were back at the black-houses, we used the sewing-machine to make different things with the tweed. We did so many fun things at Còig Latha and I hope to be there next year.

Chaidh Eòin Cuimeanach dhan Eilean Sgitheanach.

Eòin Cumming went to the Isle of Skye.

Eòin: Anns a’ chiad seachdain de na saor-làithean, chaidh mi gu Sabhal Mòr Ostaig anns an Eilean Sgitheanach airson ceithir latha airson cùrsa Ceannas Spòrs Ìre 1 a chosnadh. Bheireadh seo cead dhomh seiseanan-spòrs a ruith do chlann fo shùil inbheach. Bha mi ag ionnsachadh ciamar a bhruidhninn ann an dòigh sìmplidh agus furasta a thuigisinn. Dh’ionnsaich mi mar a chuirinn seisean air dòigh agus mar a chùmainn clann fo smachd. Aig deireadh na seachdain ruith mi seisean còmhla ri fear eile agus bha seo air a mheas. Tha mi toilichte gun d’ fhuair mi troimhe. Tha mi a-nis a’ faireachdainn nas cofhurtail ann a bhith a’ teagasg spòrs agus geamannan do chlann. Chòrd an cùrsa rium gu mòr agus rinn mi caraidean math. Mholainn an cùrsa do dhaoine eile a dh’iarradh cothrom seiseanan-spòrs a ruith.

In the first week of the holidays, I went to Sabhal Mor Ostaig, the Gaelic college in Sleat, Isle of Skye, for four days to gain Sports Leadership Level 1. This will enable me to run sport sessions for children under adult supervision. I learnt how to communicate in a simple and understanding way, plan and deliver sessions, take in various factors to do with the session and the participants, and how to keep children under control generally and in exceptional circumstances. At the end of the week, I ran a mock session with a partner and this was assessed. I am pleased that I passed. I now feel much more comfortable in teaching sports and games to children. I enjoyed the course very much and I made new friends. I would certainly recommend this course to others who would like to be able to run sporting sessions for children.

Screen Shot 2017-05-10 at 19.21.56

Co-fharpais Eadar-theangachaidh Ghàidhlig / Gaelic Translation Competition

Hannah Wood (S5) air co-fharpais eadar-theangachaidh nàiseanta a bhuannachadh / wins national translation competition

Anns an sgoil, ghabh sinn pàirt ann an co-fharpais eadar-theangachaidh airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.  Bha a’ cho-fharpais air a ruith le Foghlam Alba, agus dh’fheumadh sinn eadar-theangachadh gu Gàidhlig a dhèanamh air sgeulachd-beatha Alexander Graham Bell.

As part of our Higher Gaelic class, we took part in a translation competition, run by Education Scotland, for Gaelic learners.  We had to translate a short biography on Alexander Graham Bell from English to Gaelic.  

Screen Shot 2017-04-02 at 09.57.52

Bha i uabhasach doirbh, oir bha mòran bhriathran toinnte innte.  Ach nam bheachd, ged a bha a’ cho-fharpais dùbhlanach, bha i glè mhath airson ar sgilean Gàidhlig a leasachadh.

It was really difficult, as the biography contained lots of fairly sophisticated and scientific English.  However, although the task was challenging, I think it was really good for helping to improve our Gaelic.  

An t-seachdain ’s a chaidh, fhuair mi post-dealain bho Fhoghlam Alba, agus bha iongnadh orm oir dh’inns e dhomh gun robh mise air a’ cho-fharpais a bhuannachadh!  Bidh m’ obair air a cur air làrach-lìn Foghlam Alba – an t-Ionad-Leasachaidh Nàiseanta – le na sgeulachdan-beatha aig luchd-saidheans Albannach eile.

Last week, I received an email from Education Scotland, and I was really surprised because they were writing to tell me that I’d won!  My work will be going up on their website – the National Improvement Hub – alongside the biographies of other Scottish scientists.

Gàidhlig agus Beurla / Gaelic and English – Hannah Wood (S5)

Tachartas Obraichean Gàidhlig / Gaelic Careers’ Event

Chaidh buidheann de sgoilearan gu Tachartas Obraichean Gàidhlig o chionn ghoirid. Tha Maisie Bhaisteach (S2) a’ toirt seachad beagan fiosrachaidh:

A group of pupils recently went to a Gaelic Careers’ Event at Eden Court. Maisie Baptist (S2) gives some details:

Air Diardaoin 16mh am Màrt chaidh sinn gu Inbhir Nis gus pàirt a ghabhail ann an latha obraichean Gàidhlig. Bha mòran roghainnean againn: bùth-obrach mu na meadhanan le luchd-obrach BBC Alba, dreuchdan Gàidhlig, bùth-obrach dràma, ceòl agus òrain, agus bruidhinn ri daoine òga a thaobh mar a tha Gàidhlig cudromach nan obraichean. Fhuair sinn cothrom cuideachd a dhol timcheall air taisbeanadh anns an robh mòran bhuidhnean mar Stòrlann agus Highlife na Gàidhealtachd. Chaidh biadh a thoirt dhuinn cuideachd. Bu thoigh leinn taing a thoirt do Mhgr Cuimeanach airson an latha sgoinneil seo a chur air dòigh.

On Thursday 16th March we went to Eden Court to take part in a Gaelic careers’ day. The different choices we had included a media workshop with employees from BBC Alba, Gaelic careers, a drama workshop, music and song, and speaking with young ambassadors who talked about how Gaelic is important in their jobs. We also got to go round an exhibition with many different organisations including Stòrlann and Highlife Highland. Lunch was also provided for us. We’d like to thank Mr Cumming for allowing us to participate in this great day!

image004.jpg

Tha Ruaraidh MacAlasdair (S1) a’ sgrìobhadh mu na bha feumail dha fhèin:

Ruaraidh Alexander (S1) writes about what he found useful:

Na mo bheachd, ’s e latha sgoinneil a bh’ ann. Fhuair mi tòrr a-mach mu BBC Alba is na meadhanan Gaidhlig. Bha seo uabhasach inntinneach dhomh air sgàth ’s gu bheil mi a’ smaointinn mu obair fhaighinn anns na meadhanan. Cuideachd, fhuair sinn tòrr a-mach mu na h-ealain Ghàidhlig (mar eisimpleir na diofar fhèisean). Bha e uabhasach feumail a bhith a faighinn a-mach mu dheidhinn nan diofar obraichean a gheibh daoine aig a bheil Gaidhlig.

In my opinion, it was a fantastic day. I found out lots about BBC Alba and the Gaelic media. This was really interesting for me because I am thinking about work in the media. We also found out about the Gaelic arts (for example, the Fèis movement). It was really useful to find out about the different careers that are open to Gaelic speakers.

’S e aon de na rudan as inntinniche a chuala sinn gu bheil am BBC a’ sireadh luchd-obrach dà-chànanach. Tha e coltach gum bi prògram naidheachdan Albannach a’ tòiseachadh an ath-bhliadhna agus tha am BBC a’ lorg dhaoine a nì obair dithis – luchd-naidheachd a nì aithisgean an dà chuid airson BBC Scotland agus BBC Alba. Thuirt neach-naidheachd a tha ag obair dhan BhBC ann an Inbhir Nis nach fhada gus nach bi ach luchd-obrach dà-chànanach ag obair air a’ Ghàidhealtachd.

One of the most interesting things we heard was that the BBC are increasingly looking for bilingual employees. It is likely that a Scottish news programme will be launched next year and the BBC are looking for employees who can do the work of two people  – journalists who report for both BBC Scotland and BBC Alba. A journalist who works in Inverness with the BBC said that it will not be long before the BBC only employs bilingual (Gaelic and English speaking) journalists in the Highlands.

image003.jpg

Turas FilmG a Ghlaschu / FilmG Trip to Glasgow

Rinn 21 (sgoilearan, tidsearan agus pàrantan) à Geàrrloch an slighe a Ghlaschu Dihaoine 17mh an Gearran airson Duaisean FilmG 2017. Bha sgoilearan às an sgoil againn air naoi ainmeachaidhean fhaighinn anns an roinn òigridh (cairteal de na h-ainmeachaidhean air fad) ach cha robh fios againn am faigheadh sinn duaisean sam bith air an oidhche.

Twenty-one of us (pupils, teachers and parents) made our way to Glasgow on Friday the 17th of February for the FilmG Awards for 2017. Pupils from our school had received nine nominations for the youth competition (four of the total nominations) but we did not know whether we would get any prizes on the night.

 Screen Shot 2017-03-09 at 22.43.11

Thàinig a h-uile duine againn còmhla airson biadh mus deach sinn gu Tallaichean Baile Ghlaschu airson a’ chuirm fhèin. Bha oidhche dìreach mìorbhaileach againn – bhuannaich Ruaraidh MacAlasdair an duais airson an dealbh-beò as fheàrr, bhuannaich Eòin Cuimeanach an duais airson am film fòn-làimh as fheàrr, bhuannaich Amy Gudgeon agus Cameron MacIll’Fhinein an duais airson an sgriopt as fheàrr. Uile gu lèir, bhuannaich sinn trì de na h-ochd farpaisean-òigridh. Bhuannaich Mgr. Cuimeanach cuideachd an sgriobt as fheàrr anns an fharpais fhosgailte.

We all came together for a meal before we went to the Glasgow City Halls for the ceremony. We had an amazing night – Ruaraidh Alexander won the prize for the best animation, Eòin Cumming won the prize for the best mobile film, Amy Gudgeon and Cameron MacLennan won the prize for the best script. Altogether, we won three of the eight youth competitions. Mr. Cumming also won the Best Script in the Open Category.

Bha an turas seo gu math cosgail – cha b’ urrainn dhuinn a bhith air a dhol ann gun an taic a fhuair sinn bho Chomunn na Gàidhlig, Comunn nam Pàrant, Comhairle na Gàidhealtachd, An Comunn Gàidhealach (Meur Loch Iù) agus A’ Bhùth Charthannas. Taing mhòr, mhòr dhaibh!

This trip was very expensive – we couldn’t have gone without the support that we received from Comunn na Gàidhlig, Comunn nam Pàrant, The Highland Council, An Comunn Gàidhealach (Loch Ewe Branch) and the Fundraising Shop. A huge thanks to them!

Beachd Anna NicIll-Fhinien / Anna MacLennan comments:

Bha an turas an sin gu math fada ach chaidil mi airson pìos mòr dhen ùine. Nuair a ràinig sinn Glaschu, chaidh sinn gu taigh-bìdh Mecsaganach agus bha am biadh uabhasach blasta. Chaidh sinn an uair sin gu Tallaichean Baile Ghlaschu airson nan duaisean agus chunnaic mi tòrr dhaoine bhon t-siabann Ghàidhlig Bannan. Bha e uabhasach spòrsail agus inntinneach – bha mi a’ faireachdainn uabhasach iomagaineach ach air bhioran aig an aon àm. Às dèidh nan duaisean chaidh sinn air ais air a’ bhus agus thill sinn dhachaidh aig ceithir uairean sa mhadainn!

The journey to Glasgow was very long but I slept for most of the way. When we arrived in Glasgow, we went to a Mexican restaurant and the food was very tasty. We then went to the Glasgow City Halls for the awards and I saw lots of stars from the Gaelic soap Bannan. It was really fun and interesting. I was feeling very nervous but excited at the same time.

Beachd Summer Robertson-Turner / Summer Robertson-Turner comments:

Bha turas iongantach againn a Ghlaschu. Fhad ’s a bha sinn air an t-slighe an sin chunnaic sinn seallaidhean brèagha. Às dèidh dhuinn Glaschu a ruighinn chaidh sinn gu taigh-bìdh Mecsaganach. Shuidh sinn aig bòrd uabhasach fada agus chòrd am biadh teth rinn. Chaidh ainmean mo dhithis charaid a ghairm aig duaisean FilmG – bha mi air bhioran agus bha mi gu math toilichte air an son. Bha an aodannan làn iongnaidh. Às dèidh nan duaisean thill sinn dhachaigh air a’ bhus gu Geàrrloch – a’ ruighinn aig ceithir uairean sa mhadainn. Abair latha!

We all had an amazing trip to Glasgow. As we were on our way there we saw some nice scenery. After we got to Glasgow we went to a Mexican restaurant. We all sat at a really long table and enjoyed our spicy food. The names of both of my friends were called out at the FilmG awards – I got goose-bumps and I was really happy for them. I couldn’t wait to see their faces of excitement. After the awards we went back to the bus and travelled home to Gairloch – arriving back at four in the morning. What a day!       

Beachd Ruaraidh / Ruaraidh comments:

Cha deach mise a Ghlaschu còmhla ris an sgoil, is bha mi-fhìn is mo theaghlach beagan fadalach airson a’ bhiadh… Ach, bha e cho blasta. Às dèidh sin, chaidh sinn chun an ionad – “The Old Fruitmarket.” Bha e a’ coimhead cho spaideil, is bha tòrr dhaoine air a thighinn bho feadh na h-Alba. Bha mu 400 daoine an sin, uile a’ coimhead cho spaideil. Bhuannaich mise duais airson an Dealbh-Beò as fheàrr, is b’ fheudair dhomh a dhol suas air an àrd-ùlair le Anna airson òraid a dhèanamh! Chaidh sinn “Backstage” airson dealbhan, is chaidh mise is Eòin air ais airson agallamh. Cuideachd, rinn mi agallamh le BBC Alba. Bha oidhche cho math agam.

I didn’t travel with the school, and myself and my family were slightly late for the meal, but it was very tasty when I got it. After that, we headed for the venue – “The Old Fruitmarket.” It looked very fancy, and there were lots of people from all over Scotland there. There must have been about 400 people in the hall, all looking very smart. I won the prize for Best Animation, and I had to go up with Anna to the stage and make a speech in front of everyone! We went Backstage for photos, and later in the night, myself and Eòin went back for interviews. I was also taken out to do an interview with BBC Alba. Overall, I really enjoyed the night.

 Screen Shot 2017-03-09 at 22.53.21.png

Beachd Eòin Chuimeanaich / Eòin Cumming comments:

Nuair a chunnaic mi an Old Fruitmarket, chuir e iongnadh orm cho mor is cho spaideil ’s a bha e. Nuair a chaidh m’ fhilm ainmeachadh mar an Film Fòn-Làimh as fheàrr, rinn mi mo shlighe eadar bhùird chun an àrd-ùrlair. Bha mi gu math mothachail air na solais a bha a’ deàrrsadh sìos orm. Bha mi gam fhaicinn fhèin air an sgrion mhòr. ‘S e Calum MacIl-Leathain (cleasaiche ainmeil) a thug an duais dhomh agus an uairsin rinn mi òraid. Bha mi nearbhch fhad ’s a bha mi a’ coiseachd chun an àrd-ùrlair ach nuair a thòisich mi air bruidhinn dh’fhàs mi na bu chiùine. Chaidh mi air cùl an steids airson dealbhan agus chaidh mo dhealbh a thogail còmhla ri Daibhidh Walker, a tha ann am Bannan. Bha agallamh agam ‘s aig Ruaraidh le BBC Alba. Bha agallamh agam cuideachd le BBC Rèidio nan Gàidheal agus An Latha. Chòrd an oidhche rium gu mòr ged a bha mi glè sgìth aig an deireadh!

When I saw the Old Fruitmarket, I was astonished by how posh it all was. When my film was announced as the Mobile Short Film winner, I made my way between tables towards the stage. I was very aware of all the spotlights that were shining down on me. I could even see myself on the big screen! Calum MacLean gave me the prize and I then gave a short speech. I had been nervous as I walked onto the stage but I grew calmer as I started talking. After that, I went backstage where I got my photo taken. I got a photo with David Walker who is a character in Bannan, the Gaelic series based in Skye. Ruaraidh and I had an interview with BBC Alba. I also had an interview with BBC Rèidio nan Gàidheal and An Latha, the Gaelic TV News programme. I enjoyed the night very much even though I was very tired at the end!

 

Beachd Amy Gudgeon / Amy Gudgeon comments:

Bha mi nas nearbhaich na bha mi riamh nuair a choisich sinn a-steach gu an Old Fruitmarket agus nas miosa na sin nuair a chaidh m’ ainm a leughadh a-mach airson an Sgriopt As Fheàrr! Cha robh na solais geala a bha a’ deàrsadh sìos orm nuair a choisich sinn suas chun an àrd-ùrlar a’ cuideachadh! Ach nuair a thòisich mi a’ bruidhinn bha mi a’ faireachdainn beagan nas fheàrr agus nuair a chaidh sinn air cùl an stèids agus a thog duine dealbhan dhinn, ‘s e sin nuair a thàinig e a-steach orm gun do bhuannaich sinn duais airson an fhiolm a rinn sinn, agus bha mi cho toilichte!

I was more nervous than I had ever been when we walked into the Old Fruitmarket and even worse than that when my name was read out for the Best Script! The white lights that shone down on me when I walked up to the stage didn’t help! But when I began to speak I felt a bit better and when we went back-stage and had photos taken, that was when I realised that we had won a prize for the film we had made, and I was so happy.

Screen Shot 2017-03-09 at 22.53.54.png

Beachd Cameron MhicIll-Fhinein / Cameron MacLennan comments:

Nuair a chuala mi m’ ainm agus a thoisich mi a’ coiseachd suas dhan an àrd-ùrlar bha e beagan eagalach ach nuair a thòisich mi air bruidhinn bha e ceart gu leòr. B’ fheudar dhomh torr dhealbhan fhaighinn agus fiù ’s às dèidh sin, thagh iad an fhear as miosa airson an làrach-lìn aca! Ach às dèidh sin fhuair sinn hot dogs is mar sin bha mi ceart gu leòr. Le sin a-mach às an rathad, tha mi den bheachd gun e a bhith a’ coimhead air na filmichean a rinn a h-uile duine an rud as fheàrr.

When I heard my name and I began to walk to the stage it was a bit daunting but when I started to speak it was fine. I had to have many pictures taken but even after that, they chose the worst one for their website! But after that we got hot-dogs and I was alright. With that out of the way, watching films that others had made was the best part of the night.