Spòrs Gàidhlig

Spòrs Gàidhlig
ann an Àrd-sgoil Gheàrrloch / in Gairloch High School
17mh – 19mh An t-Ògmhìos / June

Thàinig Spòrs Gàidhlig thugainn airson trì latha agus abair gun do chùm iad luchd-ionnsachaidh agus fileantaich na sgoile trang! ’S e amas a’ phròiseact seo gum biodh spòrs aig an òigridh anns an sgìre aca fhèin agus tron Ghàidhlig.

Spòrs Gàidhlig came to the school for three days and both learners and fluent speakers were kept very busy for three days! The aim of this project was that the pupils would enjoy outdoor learning in their own area and through Gaelic.

Bha mòran chur-seachadan ann a leithid coiseachd-monaidh, comas-coille, claiseachd, bòrd-seasamh, meanbh-chuairt, sreap agus am mapa as motha de dh’Alba.

Activities included hill-walking, bush-craft, gorge-walking, paddle-boarding, a walking and camping adventure, climbing and mapland (the largest jigsaw map of Scotland).

Seo mar a chòrd an gnothach ris na sgoilearan fhèin:

The pupils themselves report on the event:

Spors Gaidhlig

Iona: Rinn mi bòrd-seasamh feasgar Diluain. Bha mi ag ionnsachadh tòrr diofar rudan mar innleachdan airson am bàta a thionndadh. Fraser: The gorge walking was very good – it was my favourite activity.

Spòrs Gàidhlig

Sarah: Dimàirt rinn mi an comas-coille. A’ chiad rud a rinn sinn ‘s e a’ dèanamh ‘dens’. Rinn sin an ‘den’ againn a-mach à còinneach, geugan agus rùsgan.

Ally Wiseman: I enjoyed Bòrd-seasamh and Comas-coille and even though the paddle boarding was tough, I still found it really fun. In bush craft it was challenging to build dens to fit a person inside with just the resources around you.

Spors Gaidhlig

Katie Downie: Bu toil leam an bòrd-seasamh oir ‘s e an rud as fhasa a bha ann dhomh oir bha mi air a dhèanamh mar tha.

Alastair Ritchie: The Spòrs Gàidhlig team are very friendly and knowledgeable and were always ready to answer any questions. I used some Gàidhlig through the event by saying tapadh leibh; ‘S e Alastair an t-ainm a th’ orm and chan eil fios agam when I didn’t know what they were saying.

Spors Gaidhlig

Daniel: Diciadain rinn sinn uile am mapa as motha de Alba. Rinn a h-uile duine uabhasach math airson faighinn an mapa deiseil oir bha tòrr phìosan ann.

Alistair MacDonald: For the Bòrd-seasamh (Paddle boarding) we went to Loch Bad na Sgalaig. The water in the loch wasn’t that cold because we were in wetsuits. The thing that was most challenging was staying on my board and not falling in – I was not successful!

Spors Gaidhlig

Anndra: Chòrd an claiseachd rium ged a bha an t-sìde gu math fliuch is fuar. Chòrd am bòrd-seasamh rium gu mòr ged a thuit mi a-steach seachd tursan, agus a-nis tha mi ag iarraidh fear a cheannach!

Ellie: The Spòrs Gàidhlig team were good at showing us what to do and explaining things.

Alastair Cameron: I did bush craft at Flowerdale. The best things were the banter and getting carried about in a stretcher.

Spors Gaidhlig

Uilleam MacLeòid: Rinn mi Bòrd-seasamh ann an Loch Bad na Sgalaig. Aig an toiseach bha feum againn a bhith air ar glùinean. Air an rathad air ais dhan tràigh bha sinn a’ seasamh aig taobhan a’ bhùird is bha sinn a tuiteam is a’ leum a steach.

Eloise: I found gorge walking the most fun and I found learning to paddle board difficult. The Spòrs Gàidhlig team were friendly and patient. I would really like to do something like this again.

Spors Gaidhlig

Iseabail: Madainn Diluain bha sinn a’ dèanamh bòrd seasamh ann an Loch Bad na Sgalaig. Bha e fuar agus fliuch ach bha e sgoinneil. Feasgar Dimàirt bha mi air Meanbh-Chuairt faisg air Mealbhaig. Bha mi a’ cadal ann an teanta le Shonagh agus Eilidh. Bha e glè ghaothach.

Farran: The best part was the gorge walking, especially the rock slides. Walking back from camping was definitely the most challenging!

Spors Gaidhlig

Calum: Bha a’ mheanbh-chuairt a’ còrdadh rium mòran, bha sinn a’ coiseachd gu an làrach campachaidh. Bha mo chasan fliuch agus beagan fuar ach bha e fìor mhath.

Shonagh: Bha an coiseachd furasta gu leor oir bha mi a’ bruidhinn ri mo charaidean. Bha feum againn a dhol sìos cnoc caran cas agus an uair sin fhuair sinn gu Bothan Iomhair. Lorg sinn àite airson teanta a chur suas. Nuair a bha sinn deiseil chaidh sinn dhan tràigh (Camus Mòr) airson dinnear a ghabhail. Bha co-fharpais againn – cò a b’ urrainn an caisteal as fheàrr a mach à gainmheach a thogail. Bhuannaich a’ bhuidheann agamsa – rinn sin stadium ball-coise Inbhir-Nis. Thill sinn dha na teantaichean agus chaidil sinn.

Spors Gaidhlig

Roban: The gorge walking was at Eas Bhictoria. The best part of it was jumping in the water in the gorge for pretty much the whole time. The Spòrs Gàidhlig team were very helpful and were good at teaching us.

Fionnlagh: Air madainn Dimàirt, bha mi air Meanbh-Chuairt, faisg air Rubha Rèidh. Bha e doirbh ach fìor math. Ghabh mi trì uairean de chadal. Obh obh!

Spors Gaidhlig

Laura: The instructors were all very kind, helpful and explained all activities well. Since we’re still Gaelic learners we weren’t able to speak Gaelic the whole time but our instructors tried to use as much as possible with us, also teaching new words.

Helen: Feasgar Diluain bha mi a’ dèanamh claiseachd aig Eas Bhictoria. Bha sinn a’ leum anns an uisge. Bha e fuar. Air feasgar Dimàirt gu madainn Diciadain bha mi a’ deanamh meanbh-chuairt faisg air Mealbhaig agus bha an tràigh brèagha.

Spors Gaidhlig

Amber: Diluain, chaidh mise agus daoine eile leis an sgioba Spòrs Gàidhlig gu Eas Bhictoria airson claiseachd. Bha sinn a’ coiseachd tro uisge ‘s clachan airson greiseag agus an uair sin bha sinn aig pìos àrd. Rinn cuid abseil sìos agus a-steach dhan uisge. Bha e fliuch ‘s sleamhainn, ach bha e fhathast gu math spòrsail.

William MacNeill: The mìrean-measgaichte (jigsaw puzzle) was great as I love jigsaws and I feel like I helped a lot. It was challenging to do the gorge walk and the abseil was tricky but a load of fun.

Spòrs Gàidhlig

Hannah McLachlann: Diluain, chaidh mi dhan Eas Bhictoria airson claiseachd. Bha an t-eagal orm ach bha e sgoinneil. Bha mi a’ bruidhinn beagan Gàidhlig oir chan eil mi fileanta ach bha mo charaidean cuideachail ach bha mi ag ionnsachadh barrachd Gàidhlig.

Summer: Bha a h-uile rud doirbh agus dùbhlanach ach bha an luchd-cuideachaidh cho taiceil. Bha e eagalach nuair bha sinn a’ dèanamh an Sreap agus an Claiseachd oir cha toigh leam àirdean ach bha mi fhathast ga dhèanamh. Ma tha rudeigin mar seo a’ tighinn suas bidh mi ga dhèanamh a-rithist!

Spors Gaidhlig

Sammy: The best thing in my opinion was the paddle boarding and the most challenging was the bush craft with having to deal with the midgies.

Eòin: Ghabh mise pairt ann an coiseachd nam beann faisg air Beinn Eighe. Cha robh an t-sìde ro mhath ach chòrd e rium glè mhath co-dhiù. Bha sgioba Spòrs Gaidhlig gu math càirdeil, gu math furasta bruidhinn riutha, agus le deagh eòlas air na bha iad a’ dèanamh. Chleachd sinn Gaidhlig fad na tìde tro gach gnìomh.

Ruaraidh: Dimàirt, thòisich sinn a’ coiseachd suas Meall a’ Ghiùbhais. Stad sinn aig àrd-chlàr dìreach ron t-slighe mu dheireadh a’ dol chun a’ mhullaich air sgàth ’s gun robh e gu math fluich is nach robh a h-uile duine a’ smaointinn gum b’ urrainn dhaibh a dhèanamh. Bha an t-slighe sìos gu math cas, is bha tòrr chlachan ann. Bha seo gu math doirbh leis an uisge a’ tighinn sìos, air sgàth ’s gun robh na clachan gu math sleamhainn.

Deasbad Nàiseanta na Gàidhlig / National Gaelic Debate

Ghabh Cameron MacIll-Fhinnein agus Eòin Cuimeanach pàirt ann an Deasbad Nàiseanta nan Sgoiltean anns an t-Samhainn. Bha iad am measg nan ceithir sgiobannan a b’ fheàrr a ghabh pàirt ann an Steòrnabhagh aig toiseach na mìos (a’ dèanamh a’ ghnothaich air Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil (Barraigh) agus Àrd-sgoil Phort Rìgh). Leis a sin, fhuair iad troimhe dha na h-iar-chuairtean ann an Dùn Èideann aig deireadh na mìos. Ged a rinn Sgoil MhicNeacail a’ chùis orra aig an ìre sin, bha e na thlachd faicinn mar a bha na sgilean-conaltraidh agus am misneachd air fàs tron cho-fharpais.

National Schools Gaelic Debate

Cameron MacLennan and Eòin Cumming took part in the National Schools’ Debate in November. They were amongst the four best teams who took part in Stornoway (beating Castlebay (Barra) and Portree High) at the start of the month As a result, they made it through to the semi-finals in Edinburgh at the end of the month. Although The Nicolson Institute defeated them, it was a pleasure to see how their communication skills and their confidence had developed during the competition.

You can see a livestream of some of the debates on the Deasbad Facebook page.

Former Pupils – Gaelic

As a school we are keen to celebrate the successes of former pupils and promote biligualism. The Gaelic department has been in touch with a number of former pupils who have either benefited from Gaelic Medium Education or became fluent through Gaelic Learners classes in the High School. It is a pleasure to read about the paths their lives have taken since leaving school.

Read each former pupil’s story on the dedicated section of the website. We’re hoping to add more and would love to hear from other former pupils. It’s amazing where the path from Gairloch High School can lead!

Gairloch High FilmG entries

Our pupils have entered four films into this year’s competition. A lot of work has gone into creating them – please have a look if you have time (and VOTE). The shortlist for the various prizes will be announced on the 8th of January.
Screen Shot 2017-12-27 at 19.48.58.png

Far-Chluais http://filmg.co.uk/en/films/1637/

Gairloch High School’s main film this year. The first viewing will leave a lot of questions but the second should answer them.
It would be awful to hear that you were no longer wanted … but to hear that your loved-ones no longer want you around …
  Screen Shot 2017-12-27 at 19.51.07.png

Sgaradh Tuinn nan Linntean http://filmg.co.uk/gd/films/1614/

Eòin‘s trip by kayak to Isle Maree.
Even though it is small, there aren’t many places as important or as precious in the culture of the Gael. I myself had heard a lot about it, but the divide between legend and truth wasn’t at all clear. Furthermore, there was a long and dangerous journey ahead if I was to follow the heroes of our past.

A journey through the waves of time… 
Screen Shot 2017-12-27 at 19.56.16.png

Slighe Cost a Tuath 500S http://filmg.co.uk/en/films/1647/

Anna, Ruaraidh and Summer investigate the NC500.
The North Coast 500 has proved very successful but is it beneficial or damaging to our local area?
Screen Shot 2017-12-27 at 19.58.07.png

An Saor Latha http://filmg.co.uk/gd/films/1730/

Ruaraidh’s animation – the third episode in the series.
After “Falach Fead,” and “An Aisling,” Seorais and Dolaidh get invited on holiday to their cousin’s house abroad, but an intruder in the house surprises them before they can leave!

An Deasbad Ghàidhlig Nàiseanta / The National Gaelic Debate

Ghabh an Deasbad àite ann an e-sgoil Steòrnabhaigh air an t-seachdamh is an ochdamh latha den t-Samhain. Dh’fhàg sinn Geàrrloch tràth madainn Dimàirt is chaidh sinn air a’ bhàt’-aiseig tarsainn an Cuan Sgìth gu Leòdhas. Ro-làimh bha sinn air a’ chiad is beagan den dàra deasbad ullachadh eadar an sgoil is an taigh.
The Debate took place in Stornoway’s e-school on the seventh and eighth of November. We left Gairloch early Tuesday morning and took the ferry to Lewis. We had prepared the first and part of the second debate beforehand, between school and home.

Ghabh sia sgoiltean deug pàirt. Dheigheadh ceithir sgoiltean troimhe dhan iar-chuairt dheireannach ann an Dùn Eideann. Dh’fhuirich sinn aig Taigh-Òsta Chaladh airson dà oidhche agus ghabh sinn ar biadh an sin cuideachd.
Sixteen schools took part in the debate but only the top four would go through to the semi-finals in Edinburgh. We stayed and ate in the Cala Inn for two nights.

Cameron and Eoin took part in the Gaelic Debate in Stornaway.

Dimàirt bha sinn an aghaidh Sgoil Drochaid na h-Easbaig agus b’ e am moladh gum “bu chòir reifreannan a bhith air an casg gu tur.” Bha sinne an aghaidh a’ mholaidh. Diciadain bha sinn an aghaidh Sgoil Lìonacleit à Uibhist. B’ e am moladh “gu bheil sinn fhathast a’ cur cus luach air ceum oilthigh.” Bha sinn airson a’ mholaidh.
On Tuesday we were against Bishopbriggs High School and the motion was, “A permanent ban should be placed on referendums.” We were against the motion. On Wednesday we were against Sgoil Lionacleit from Uist and the motion was, “We still put too much value on a university degree.” We were for the motion.

As deidh do gach deasbad a bhith air an crìochnachadh, fhuair sinn na puingean againn air ais. ‘S e na sgiobanan a chaidh troimhe Àrd Sgoil Loch-abar, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Sgoil MhicNeacail agus sinn fhèin. Bha sinn uile air seachd puingean deug fhaighinn eadar gach deasbad. Chaidh sinn troimhe agus leis a sin bidh sinn a’ siubhal sios gu Dun Eideann ann an trì seachdainean.
Once both our debates were over, we received our points. The schools that went through were Lochaber High School, Glasgow Gaelic School, The Nicholson Institute and ourselves. We had all got seventeen points between the two debates. As we went through, we will travel down to Edinburgh in three weeks.

Fhad ’s a bha sinn ri deasbad, fhuair sinn barrachd misneachd agus thog sinn sgilean bruidhinn agus dh’fhàs sinn na b’ fheàrr air smaoineachadh fhad ’s a bha sinn fo uallach.
Whilst debating, we gained confidence, developed speaking skills and improved our ‘on the spot’ thinking.

Cameron MacIll-Fhinein/MacLennan & Eòin Cuimeanach/Cumming

Turas ‘Bannan’ dhan Eilean Sgitheanach / ‘Bannan’ Trip to Skye

Air an 13mh den mhìos, chaidh còignear sgoilearan (Amy, Cameron, Ruairidh, Eoin, agus Iain) a-null gu Sabhal Mòr Ostaig còmhla ri Maighstir Cuimeanach. Mar phàirt de dhuais FilmG, fhuair sinn an cothrom faicinn mar a bhios an drama Gàidhlig ‘Bannan’ air fhilmeadh.

On the 13th of this month, five pupils (Amy, Cameron, Ruairidh, Eoin, and Iain) went across to Sabhal Mòr Ostaig accompanied by Mr Cumming. As part of a prize for FilmG, we were fortunate enough to get the chance to see how the Gaelic drama ‘Bannan’ is filmed.  

‘Bannan’ Trip to Skye

Nuair a ràinig sinn togalach an t-Sabhail Mhòir, choinnich sinn ri feadhainn de na cleasaichean às a’ phrògram agus chuir sinn beagan cheistean air stiùiriche ‘Bannan’ cuideachd. An seo, chunnaic sinn na h-àitean far am bi iad a’ filmeadh nuair a bhios na caractaran air seata a-staigh, agus aodach nan cleasaichean. When we arrived at the Sabhal Mòr building, we met some of the actors and actresses from the program and got to ask the ‘Bannan’ director some questions as well. Here, we saw each set that they would use to film indoor scenes, and the actors’ costumes. An uair sin choisich sinn sìos chun a’ chidhe far an robh an sgioba-filmidh a’ dèanamh sealladh. Chithear dìreach cho sgileil is a tha na cleasaichean san drama oir b’ e sealladh glè èifeachdach a bh’ ann le sgriobt gu math fada. Às dèidh seo, chanainn gu bheil sinn uile a’ cur luach air cho doirbh ‘s a tha e prògram telebhisein ceart a dhèanamh, agus mhothaich sinn gu bheil e feumail barrachd air fichead daoine a bhith san sgioba agad! Then we walked down to the pie, where the film team were shooting a scene. It was obvious how skilled the actors were as it was a very effective scene with a lengthy script. After this experience, I would say that we all appreciate just how hard it is to make a professional TV program, and we realised that you’d need more than twenty people in your team!

‘Bannan’ Trip to Skye

Gun teagamh sam bith, ‘s e latha gu math spòrsail a bh’ ann agus bha rudan inntinneach ann airson a h-uile duine. Bha an turas seo feumail dha-rìribh a thaobh FilmG an ath bhliadhna, agus ionnsachadh mu dheidhinn cleasachd no sgilean filmidh. Cuideachd, fhuair Ruairidh an cothrom agallamhan a dhèanamh còmhla ri stiùirichean agus cleasaichean proifeiseanta. ‘S dòcha gun fhaic sibh iad ann am film san àm ri teachd.

Without a doubt, it was a very enjoyable day and there was something interesting there for everyone. This trip was very useful for our FilmG next year, and to learn a little about acting and filming skills. Also, Ruairidh got the chance to film some interviews with directors and professional actors. You might even say these in a film in the future.

‘Bannan’ Trip to Skye

Taing mhòr do FilmG, Bannan, agus Sabhal Mòr Ostaig airson an turais seo. Thank you very much to FilmG, Bannan, and Sabhal Mòr Ostaig for this trip. Le / By Iain Nelson

‘Bannan’ Trip to Skye

FilmG a’ cur Farpais 2018 air bhog ann an Àrd-sgoil Gheàrrloch / FilmG Launch their 2018 Competition from Gairloch High

Leis gun deach cho math dhan sgoil ann am farpais 2017, bha FilmG airson co-fharpais 2018 a chur air bhog ann an Àrd-sgoil Gheàrrloch.

Due to the success the school enjoyed in the 2017 competition, FilmG asked us if they could launch their 2018 competition in Gairloch High. 

 

Ghabh seo àite Diardaoin 22mh an t-Ogmhìos. Bha sinn toilichte gun robh sgoilearan clas a seachd còmhla rinn a bharrachd air sgoilearan aig a bheil Gàidhlig à Bun-sgoil Gheàrrloch, daoine às a’ choimhearsnachd, comhairlichean ionadail agus luchd-obrach Comhairle na Gàidhealtachd.

This took place on Thursday the 22nd of June. We were pleased that the P7 pupils (on their induction) could join us along with Gaelic speaking pupils from Gairloch Primary, members of the community, local councillors and Highland Council staff.

FilmG Launch

Dh’fhoillsich FilmG cuspair na bliadhna (Fìrinn) agus bha e tlachdmhor eìsteachd ris a’ chòmhlan-pìoba, C For Craic agus coimhead air ceithir de na filmichean a rinn cuid de ar sgoilearan tron bhliadhna mu dheireadh.

FilmG revealed the theme for the 2018 competition (Fìrinn (Truth)) and we were entertained by the pipe-band, C For Craic and four of the films that our pupils created in the last school session.

FilmG Launch

Bha cothrom cuideachd aig sgoilearan an sgilean ann a bhith a’ cruthachadh film a leasachadh aig bùithtean-obrach a ghabh àite sa mhadainn. Chòrd an tachartas ris a h-uile duine agus tha sinn an dòchas gun lean na sgoilearan orra le bhith a’ dèanamh fhilmichean às dèidh an t-samhraidh.

Pupils also had the opportunity to develop their film making skills in workshops that took place prior to the launch. The event was enjoyed by everyone who attended and we hope that pupils will continue with their Gaelic film-making next session.

FilmG Launch
FilmG Launch

Saor-làithean na Càisge / The Easter Holidays

Bha cuid de na sgoilearan againn aig a bheil Gàidhlig gu math trang anns na saor-làithean.

Some of our Gaelic speaking pupils were very busy during the holidays.

Chaidh Anna NicIll-Fhinein agus Ruaraidh MacAlasdair gu Còig Latha ann an Leòdhas.

Anna MacLennan and Ruaraidh Alexander went to Còig Latha in Lewis.

Anna: ’S e fèis Ghàidhlig ann an Leòdhas a th’ ann an Còig Latha. Bidh clann bho aois 12-18 a’ tighinn ach chan eil àiteachan ann ach airson sia duine deug. Bidh iad a’ fuireach ann an taighean dubh spaideil (na Gearrannan). Bidh a’ chlann ag ionnsachadh òrain Ghàidhlig agus bidh iad gan seinn aig a’ chèilidh mhòr aig deireadh na fèise (Diardaoin). Faodaidh iad ionnsramaidean a thoirt leotha mar an fhìdheall, am bogsa no an guth fhèin a chleachdadh!

Còig Latha (Five Days) is a Gaelic feis in Lewis. Children from age 12-18 can go but there are only places for 16. They get the chance to stay in the ‘Gearranan’ Black-houses. They learn Gaelic songs and get to perform them at the big ceilidh on Thursday. They can take instruments like the fiddle, accordion or they can even just use their own voices.

Screen Shot 2017-05-10 at 19.21.33.png

Ruaraidh: ’S e an Seatrek fear de na rudan as fheàrr a rinn sinn aig Còig Latha am-bliadhna. Chaidh sinn a-mach airson uair gu leth air bàta. Bha tòrr spòrs againn nuair a chaidh sinn a-mach gu muir. Cuideachd, chaidh sinn dhan mhuillinn Clò Mor ann an Siabost. Chunnaic sinn na dòighean a bhios iad a’ cleachdadh airson Clò Mòr a dhèanamh. Chaidh sinn air ais gu na Gearranan le baga mòr de phìosan beaga den chlò, is bha sinn a’ cleadhdadh inneal-fuaigheal airson diofar rudan a dhèanamh leis a’ chlò. Rinn sinn tòrr rudan spòrsail aig Còig Latha, is tha mi ag iarraidh a dhol air ais an ath bhliadhna.

The Seatrek was one of the best things we did at Còig Latha this year. We went out on the boat for an hour and a half. We had so much fun when we went out to sea. We also went to the Harris Tweed mill in Siabost. We saw the different ways they produce the Harris Tweed. We then went back to the black-houses with a big bag filled with little pieces of Harris Tweed. When we were back at the black-houses, we used the sewing-machine to make different things with the tweed. We did so many fun things at Còig Latha and I hope to be there next year.

Chaidh Eòin Cuimeanach dhan Eilean Sgitheanach.

Eòin Cumming went to the Isle of Skye.

Eòin: Anns a’ chiad seachdain de na saor-làithean, chaidh mi gu Sabhal Mòr Ostaig anns an Eilean Sgitheanach airson ceithir latha airson cùrsa Ceannas Spòrs Ìre 1 a chosnadh. Bheireadh seo cead dhomh seiseanan-spòrs a ruith do chlann fo shùil inbheach. Bha mi ag ionnsachadh ciamar a bhruidhninn ann an dòigh sìmplidh agus furasta a thuigisinn. Dh’ionnsaich mi mar a chuirinn seisean air dòigh agus mar a chùmainn clann fo smachd. Aig deireadh na seachdain ruith mi seisean còmhla ri fear eile agus bha seo air a mheas. Tha mi toilichte gun d’ fhuair mi troimhe. Tha mi a-nis a’ faireachdainn nas cofhurtail ann a bhith a’ teagasg spòrs agus geamannan do chlann. Chòrd an cùrsa rium gu mòr agus rinn mi caraidean math. Mholainn an cùrsa do dhaoine eile a dh’iarradh cothrom seiseanan-spòrs a ruith.

In the first week of the holidays, I went to Sabhal Mor Ostaig, the Gaelic college in Sleat, Isle of Skye, for four days to gain Sports Leadership Level 1. This will enable me to run sport sessions for children under adult supervision. I learnt how to communicate in a simple and understanding way, plan and deliver sessions, take in various factors to do with the session and the participants, and how to keep children under control generally and in exceptional circumstances. At the end of the week, I ran a mock session with a partner and this was assessed. I am pleased that I passed. I now feel much more comfortable in teaching sports and games to children. I enjoyed the course very much and I made new friends. I would certainly recommend this course to others who would like to be able to run sporting sessions for children.

Screen Shot 2017-05-10 at 19.21.56

Co-fharpais Eadar-theangachaidh Ghàidhlig / Gaelic Translation Competition

Hannah Wood (S5) air co-fharpais eadar-theangachaidh nàiseanta a bhuannachadh / wins national translation competition

Anns an sgoil, ghabh sinn pàirt ann an co-fharpais eadar-theangachaidh airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.  Bha a’ cho-fharpais air a ruith le Foghlam Alba, agus dh’fheumadh sinn eadar-theangachadh gu Gàidhlig a dhèanamh air sgeulachd-beatha Alexander Graham Bell.

As part of our Higher Gaelic class, we took part in a translation competition, run by Education Scotland, for Gaelic learners.  We had to translate a short biography on Alexander Graham Bell from English to Gaelic.  

Screen Shot 2017-04-02 at 09.57.52

Bha i uabhasach doirbh, oir bha mòran bhriathran toinnte innte.  Ach nam bheachd, ged a bha a’ cho-fharpais dùbhlanach, bha i glè mhath airson ar sgilean Gàidhlig a leasachadh.

It was really difficult, as the biography contained lots of fairly sophisticated and scientific English.  However, although the task was challenging, I think it was really good for helping to improve our Gaelic.  

An t-seachdain ’s a chaidh, fhuair mi post-dealain bho Fhoghlam Alba, agus bha iongnadh orm oir dh’inns e dhomh gun robh mise air a’ cho-fharpais a bhuannachadh!  Bidh m’ obair air a cur air làrach-lìn Foghlam Alba – an t-Ionad-Leasachaidh Nàiseanta – le na sgeulachdan-beatha aig luchd-saidheans Albannach eile.

Last week, I received an email from Education Scotland, and I was really surprised because they were writing to tell me that I’d won!  My work will be going up on their website – the National Improvement Hub – alongside the biographies of other Scottish scientists.

Gàidhlig agus Beurla / Gaelic and English – Hannah Wood (S5)

Tachartas Obraichean Gàidhlig / Gaelic Careers’ Event

Chaidh buidheann de sgoilearan gu Tachartas Obraichean Gàidhlig o chionn ghoirid. Tha Maisie Bhaisteach (S2) a’ toirt seachad beagan fiosrachaidh:

A group of pupils recently went to a Gaelic Careers’ Event at Eden Court. Maisie Baptist (S2) gives some details:

Air Diardaoin 16mh am Màrt chaidh sinn gu Inbhir Nis gus pàirt a ghabhail ann an latha obraichean Gàidhlig. Bha mòran roghainnean againn: bùth-obrach mu na meadhanan le luchd-obrach BBC Alba, dreuchdan Gàidhlig, bùth-obrach dràma, ceòl agus òrain, agus bruidhinn ri daoine òga a thaobh mar a tha Gàidhlig cudromach nan obraichean. Fhuair sinn cothrom cuideachd a dhol timcheall air taisbeanadh anns an robh mòran bhuidhnean mar Stòrlann agus Highlife na Gàidhealtachd. Chaidh biadh a thoirt dhuinn cuideachd. Bu thoigh leinn taing a thoirt do Mhgr Cuimeanach airson an latha sgoinneil seo a chur air dòigh.

On Thursday 16th March we went to Eden Court to take part in a Gaelic careers’ day. The different choices we had included a media workshop with employees from BBC Alba, Gaelic careers, a drama workshop, music and song, and speaking with young ambassadors who talked about how Gaelic is important in their jobs. We also got to go round an exhibition with many different organisations including Stòrlann and Highlife Highland. Lunch was also provided for us. We’d like to thank Mr Cumming for allowing us to participate in this great day!

image004.jpg

Tha Ruaraidh MacAlasdair (S1) a’ sgrìobhadh mu na bha feumail dha fhèin:

Ruaraidh Alexander (S1) writes about what he found useful:

Na mo bheachd, ’s e latha sgoinneil a bh’ ann. Fhuair mi tòrr a-mach mu BBC Alba is na meadhanan Gaidhlig. Bha seo uabhasach inntinneach dhomh air sgàth ’s gu bheil mi a’ smaointinn mu obair fhaighinn anns na meadhanan. Cuideachd, fhuair sinn tòrr a-mach mu na h-ealain Ghàidhlig (mar eisimpleir na diofar fhèisean). Bha e uabhasach feumail a bhith a faighinn a-mach mu dheidhinn nan diofar obraichean a gheibh daoine aig a bheil Gaidhlig.

In my opinion, it was a fantastic day. I found out lots about BBC Alba and the Gaelic media. This was really interesting for me because I am thinking about work in the media. We also found out about the Gaelic arts (for example, the Fèis movement). It was really useful to find out about the different careers that are open to Gaelic speakers.

’S e aon de na rudan as inntinniche a chuala sinn gu bheil am BBC a’ sireadh luchd-obrach dà-chànanach. Tha e coltach gum bi prògram naidheachdan Albannach a’ tòiseachadh an ath-bhliadhna agus tha am BBC a’ lorg dhaoine a nì obair dithis – luchd-naidheachd a nì aithisgean an dà chuid airson BBC Scotland agus BBC Alba. Thuirt neach-naidheachd a tha ag obair dhan BhBC ann an Inbhir Nis nach fhada gus nach bi ach luchd-obrach dà-chànanach ag obair air a’ Ghàidhealtachd.

One of the most interesting things we heard was that the BBC are increasingly looking for bilingual employees. It is likely that a Scottish news programme will be launched next year and the BBC are looking for employees who can do the work of two people  – journalists who report for both BBC Scotland and BBC Alba. A journalist who works in Inverness with the BBC said that it will not be long before the BBC only employs bilingual (Gaelic and English speaking) journalists in the Highlands.

image003.jpg