Jamie MacLean

An toiseach, inns dhuinn cò thu.
‘S mise Seumas MacGillEathain agus tha mi fichead bliadhna a dh’aois.
First of all, tell us who you are.
My name is Jamie MacLean and I am 20 years old.

Càit an deach do thogail?
Thogadh mi ann an Geàrrloch fhèin.
Where were you brought up?
I was brought up in Gairloch.

Ciamar a thog thu a’ Ghàidhlig?
Thòisich mi air Gàidhlig a dhèanamh ann an Àrd-sgoil Gheàrrloch air a’ chiad bhliadhna. Rinn mi Gàidhlig tron Àrd-sgoil gu ruige Sàr-Àrd-Ìre. Aig Sàr-Àrd-Ìre bha mi air mo bhogadh sa chànan, taobh a-staigh clas còmhla ri fìleantaich, an uair sin, chaidh mo leigeil a-steach dhan chùrsa Gàidhlig is Conaltradh aig Sabhal Mòr Ostaig – sin cùrsa do dh’fhileantaich air a’ chiad bhliadhna aig SMO – seach dhan Chùrsa Comais.
How did you attain fluency in Gaelic?
I started learning Gaelic properly in first year at GHS. I did it throughout school up to Advanced Higher. At Advanced Higher I was in an immersive environment – in the same room with fluent Higher and Advanced Higher fluent classes. Then when I left GHS I was accepted on to the course Gàidhlig agus Conaltradh (Gaelic and Communication) which is the fluent first year course instead of An Cùrsa Comais, the learner class.

Cuin a dh’fhàg thu Àrd-sgoil Gheàrrloch?
Dh’fhàg mi Àrd-sgoil Gheàrrloch ann an 2015 san Òg-mhios. Bha an sgoil glè mhath dhomh is bha na cothroman ann dhomh cànanan a dhèanamh tro na bliadhnaichean agam aig an sgoil air fad, mar sin, rinn mi Gàidhlig, Fraingis agus Gearmailtis.
When did you leave Gairloch High School?
I left GHS in 2015 in June. The school was a great experience for me in my learning and I had the opportunity to do languages throughout my years there, therefore, I did Gaelic, French and German.

Dè na diofar rudan a tha thu air a dhèanamh on a dh’fhàg thu an sgoil?
Chaidh mi gu Sabhal Mòr Ostaig far an do rinn mi Gàidhlig is Conaltradh agus an uair sin thòisich mi air Gàidhlig is Foghlam a dhèanamh am-bliadhna.
What have you done since you left school?
I went to Sabhal Mòr Ostaig to study Gaelic and Communication and I then on entrance to third year I started on the course Gaelic and Education.

Càit a bheil thu a’ fuireach, dè tha thu a’ dèanamh a-nis agus carson?
Tha mi fhathast eadar Geàrrloch agus Slèite air an Eilean Sgitheanach. Tha mi an-dràsta air an treas bliadhna agam (a-mach à ceithir) aig Sabhal Mòr Ostaig, a’ dèanamh Gàidhlig is Foghlam.
Where do you live, what are you doing now and why?
I am still sort of between two places. Gairloch and Sleat on the Isle of Skye. I am now on my third year of my four year course at Sabhal Mòr.

Carson a tha Gàidhlig cudromach dhut?
Tha a’ Ghàidhlig cudromach dhomh air sgàth ’s gu b’ i cànan na sgìre agam agus bha i na cànan màthaireil aig gach ginealach nam theaghlach ach an ginealach agamsa agus aig ginealach mo phàrantan. Tha ionnsachadh a’ chànain na dheagh dhòigh a bhith a’ faighinn tuigse air fèin-aithne nan daoine anns an sgìre agus air cultar na sgìre. Tha Gàidhlig dlùth dom chridhe ach tha cànanan eile cuideachd dlùth dhomh, mar an ceudna, tha iad math ann a bhith a’ tuigsinn na Beurla agus mar a tha i ag obair, ach chan eil cànan nas cudromaiche dhomh na a’ Ghàidhlig.
Why is Gaelic important to you?
Gaelic is important to me because it was not only the language of the area but also the mother tongue of every generation in my family except for mine and my parents. Learning the language is a good way of understanding the identity of the people of the area and the culture of the area, too. Gaelic is close to my heart, but other languages mean a lot to me as well and they are good at helping in understanding English language at a deeper level, but none hold as close a place as Gaelic.