Iain Wentworth

An toiseach, inns dhuinn cò thu. / First of all, tell us who you are.
Is mise Iain Wentworth, is tha mi 32 bliadhna a dh’aois.
My name is Iain Wentworth, and I’m 32 years old.

Càit an deach do thogail? / Where were you brought up?
Chaidh mo thogail ann an Eàrradal a Deas, baile beag chroitearachd ann an sgìre Gheàrrloch seachad air Bad a’ Chrò. Tha tràigh uabhasach brèagha faisg oirnn anns na h-Òbainean far a bhios sinn a’ coiseachd gu tric leis a’ chù.
I was brought up in South Erradale, a small crofting village near Gairloch past the village of Badachro. We have a lovely beach close by in Opinan where we often go to take the dog for a walk.

Ciamar a thog thu a’ Ghàidhlig? / How did you attain fluency in Gaelic?
Is e Gàidhlig a’ chiad chànan agam. Chaidh mi gu an t-aonad Gàidhlig ann am Bun-sgoil Gheàrrloch, agus an uairsin fhuair mi teagasg ann an Gàidhlig ann an Àrd-sgoil Ghèarrloch bhon sgrìobhadair is bàrd cliùiteach Maoileas Caimbeul.
Gaelic is my first language. I went to the Gaelic medium unit in Gairloch Primary School. I then got taught Gaelic in Gairloch High School by the renowned Gaelic writer and poet Myles Campbell.

Cuin a dh’fhàg thu Àrd-sgoil Gheàrrloch? / When did you leave Gairloch High School?
Dh’fhàg mi Àrd-sgoil Gheàrrloch às dèidh an 6mh bliadhna ann an 2003. ‘S e sgoil thaitneach agus chaidreach a bh’ ann. Chan eil fhios ’am an robh sinn cho mothachail aig an àm ‘s an robh còir againn a bhith air cho fortanach is a bha sinn a bhith nar sgoilearan ann an àrd-sgoil bheag le clasaichean beaga agus le àrainn ionnsachaidh cho taiceil.
I left Gairloch High School after 6th year in 2003. I remember it as being a pleasant and friendly school. I don’t know if we realised at the time how lucky we were to be pupils in a small high school with small class sizes and with such a supportive learning environment.

Dè na diofar rudan a tha thu air a dhèanamh on a dh’fhàg thu an sgoil? / What have you done since you left school?
Às dèidh na sgoile chaidh mi do Oilthigh Ghlaschu, far an do cheumnaich mi le ceum ann an eaconomaigs. Bha mi an uairsin ag obair ann an iomadh àite. Am measg iad sin bha colaiste na Gàidhlig (Sabhal Mòr Ostaig) air an Eilean Sgitheanach, agus Bòrd na Gàidhlig ann an Inbhir Nis.
After school I went to the University of Glasgow where I graduated with a degree in economics. I then worked in various places including the Gaelic college Sabhal Mor Ostaig on Skye, and Bòrd na Gàidhlig in Inverness.

Càit a bheil thu a’ fuireach ’s dè tha thu a’ dèanamh a-nis? / Where do you live and what are you doing now?
Tha mi a’ fuireach ann an Inbhir Nis far a bheil mi nam neach-naidheachd ann a sgioba naidheachdan na Gàidhlig aig a’ BhBC. Tha sinn a’ bruidhinn Gàidhlig anns an oifis againn fad na tìde, mar sin tha mi a’ bruidhinn Gàidhlig a h-uile latha nam obair.
I stay in Inverness where I work as a broadcast journalist in the BBC’s Gaelic news team. We speak Gaelic all the time in the office so I use my Gaelic every day at work.

Carson a tha Gàidhlig cudromach dhut? / Why is Gaelic important to you?
Tha Gàidhlig cudromach dhomh air sgàth ’s gur e cànan mo dhachaigh a th’ ann agus cànan na Gàidhealtachd far an do thogadh mi. Agus tha faireachdainn de choimhearsanchd ann an uair a thig luchd-labhairt na Gàidhlig còmhla an àite sam bith san dùthaich, bhon a’ Ghaidhealtachd gu baile mòr mar Ghlaschu.
Gaelic is important to me because it’s the language of home and the language of the Highlands where I was brought up. And it’s also important to me because of the feeling of community that exists anywhere that Gaelic speakers come together, whether that be in the Highlands or a big city like Glasgow.