Diorbhail Wentworth

An toiseach, inns dhuinn cò thu. / First of all, tell us who you are.
Is mise Diorbhail Wentworth, tha mi 29 agus ‘s ann a Eàrradal a Deas ann an sgìre Gheàrrloch a tha mi.  Tha mi a’ faireachdainn gu math fortanach gun deach mo thogail ann an sgìre cho bòidheach ri Ros an Iar agus sgìre aig a bheil ceangail teaghlaich agam.  ‘S ann às an sgìre a tha mo mhàthair agus iomadach ginealach eile dhe mo theaghlach air an taobh sin.  Rinn m’ athair, Roy Wentworth, tòrr rannsachaidh air eachdraidh an teaghlaich agus tha ceangal againn leis a’ chiad uachdaran bhon teaghlach MhicCoinnich a bha ann an Gèarrloch.
My name is Diorbhail Wentworth, I’m 29 and I was born and raised in South Earradale.   I feel very fortunate to have been brought up in such a beautiful area and in a place that I have such a strong family connection.  My mother is also from the area as are many generations of our family.  My father, Roy Wentworth, researched our family tree and we are descended from the first Mackenzie lairds of Gairloch.

Ciamar a thog thu a’ Ghàidhlig? / How did you attain fluency in Gaelic?
Chaidh mo thogail le Gàidhlig anns an dachaigh agus ‘s i a’ chiad chànan a bh’ agam, cha robh mi fileanta anns a’ Bheurla mus deach mi dhan a sgoil.  ‘S ann à Sasainn a bha m’ athair agus dh’ ionnsaich e Gàidhlig na sgìre gu fileantas.  Ged as ann à Portaigil a tha mo mhàthair agus gu robh Gàidhlig aig mo sheanair cha robh Gàidhlig aice bho thùs ach dh’ionnsaich i fhèin cuideachd.
I was brought up with Gaelic in the home, only becoming properly fluent in English after I started at school – although I was in Gaelic medium education I quickly picked up English properly from the playground.  My father was from London but became fluent in the Gaelic of the area, and although my mother was from the area and her father was fluent she also learned as an adult.

Dè na diofar rudan a tha thu air a dhèanamh on a dh’fhàg thu an sgoil? / What have you done since you left school?
Dh’fhàg mi an sgoil ann an 2007, agus às dèidh bliadhna ag obair chaidh mi dha oilthigh Ghlaschu, a’ ceumnachadh ann an 2011 le BSc Hons ann an Immunology.  Bhon an àm sin tha iomadach dreuchd air a bhith agam agus tha mi air beagan siubhail a dhèanamh cuideachd.  An-uiridh bha mi ann an Kenya airson mìos a’ rannsachadh an comas a th’ aig sluagh cungaidh fhaighinn airson an fhibin airson cùrsa MSc Global Health.
I left school in 2007 and after a year out working I went to the University of Glasgow, graduating in 2011 with a BSc Hons in Immunology.  Since then I’ve had various jobs and done a bit of travel.  Most recently I spent a month in Kenya last year researching access to Rabies vaccines for a Masters in Global Health from the University of Glasgow.

Càit a bheil thu a’ fuireach ‘s dè tha thu a’ dèanamh a-nis? / Where do you live and what are you doing now?
Tha mi a-nis a fuireach ann an Glaschu agus ag obair aig BBC ALBA.
I now live in Glasgow and work at BBC ALBA.

Carson a tha Gàidhlig cudromach dhut? / Why is Gaelic important to you?
Tha Gàidhlig air a bhith cudromach dhomh ann an iomadach dòigh.  ‘S ann tro mheadhan na Gàidhlig a tha mi air a bhith ag obair airson na ceithir bliadhna a chaidh seachad, an toiseach mar oifigear aig Comann Nam Pàrant agus a-nis aig BBC ALBA.  Tha mi air iomadach cothrom eile fhaighinn thairis air na bliadhnaichean leis gu bheil Gàidhlig agam, bho champaichean Sradagan, agus rudan spòrsail eile gu Deasbad BT.  Tha làn chinnt agam gu bheil comas dà-chànanas air a bhith na chuideachadh mòr dhomh ann an seadh acadaimigeach.  Ach tha a’ Ghàidhlig a’ ciallachadh barrachd dhomh na dìreach na buannachdan acadaimigeach a thug i dhomh.  Tha mi a’ faireachdainn nach gabh mo sgaradh bhon a’ Ghàidhlig, tha an cànan mar phàirt dhe mo phearsa.  Tha am buinteanas a th’ agam dha eachdraidh agus dualchas na h-Alba air a cheangal gu dlùth ris a’ Ghàidhlig agus ‘s ann leis a’ Ghàidhlig a tha mi a’ faicinn an dòigh air adhart na mo bheatha cuideachd.  Cha tèid agam a chur ann an briathran dìreach cho cudromach agus a tha Gàidhlig dhòmhsa agus chan eil ceist ann gu bheil buannachdan an cois a bhith ga h-ionnsachadh dhan a h-uile duine.
Gaelic has been important to me in many ways.  For the last four years it has provided me with an income and career, first as a parental officer at Comann Nam Pàrant and now at BBC ALBA.  It has given me many other opportunities throughout the years, from Sradagan camps to the national BT Debate and I’m sure that being bilingual has been an advantage to me throughout my academic career.  Gaelic means more to me, however, than simply the academic benefits it has provided.   It is part of my person and not something from which I can now be split.  The connection I have with the history and culture of Scotland is deeply rooted in my ability to speak Gaelic and it is also with Gaelic that I see my future.  I don’t think I can put into words how much it really means to me, but there is no question that it can only enrich and benefit the lives of anyone who learns it.