Ciorstaidh Alexander

Cò thu agus cò às a tha thu? / Who are you and where are you from?
Is mise Ciorstaidh Alexander agus tha mi 23 bliadhna a dh’aois. Chaidh mo thogail ann an Geàrrloch agus nuair a bha mi na b’ òige, bhithinn a’ cur seachad tòrr ùine ann an Earradail a Deas cuideachd.
My name is Ciorstaidh Alexander and I’m 23 years old. I was brought up in Gairloch and when I was in Primary, I spent a lot of time in South Erradale.

Ciamar a dh’ionnsaich thu a’ Ghàidhlig? / How did you learn Gaelic?
Thòisich mi ri Gàidhlig ionnsachadh nuair a bha mi aig aois chròileagan agus an uair sin chaidh mi dhan Sgoil-Àraich agus tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig Bun-Sgoil Gheàrrloch.  Chaidh mi an uair sin gu Àrd-Sgoil Gheàrrloch far an do rinn mi Gàidhlig mar chuspair gu Sàr Àrd Ìre.
I started learning Gàidhlig when I started at Mother and Toddlers and then I went to Gaelic Nursery.  I then went through Gaelic Medium Education and Gairloch Primary School.  I then took Gaelic as a subject in High School through to Advanced Higher.

Cuin a dh’fhàg thu Àrd-sgoil Gheàrrloch? / When did you leave Gairloch High School?
Dh’fhàg mi Àrd-Sgoil Gheàrrloch às dèidh dhomh crìoch a chur air an t-siathamh bliadhna ann an 2012.
I left Gairloch High School after 6th year in 2012.

Dè tha thu air a dhèanamh on a dh’fhàg thu an sgoil? / What have you done since you left school?
Às dèidh dhomh an sgoil fhàgail, ghabh mi bliadhna a-mach agus dh’fhalbh mi gu na h-Innseachan gus teagasg saor-thoileach a dhèanamh.  Às dèidh sin, rinn mi ceum 4 bliadhna MA (le urram) Gàidhlig le Foghlam aig Sabhal Mòr Ostaig.  Às dèidh dhomh ceumnachadh fhuair mi dreuchd ann an Ìle, a’ teagasg Clas 1 gu 4 ann am Bun-sgoil Bhogha Mòr.
When I left school, I took a year out to volunteer as a teacher in a rural school in India.  When I returned, I went to Sabhal Mòr Ostaig in Skye to do a Masters of Arts with honours in Gaelic and Education. After I graduated, I got a job on the Isle of Islay, teaching the Gaelic Medium Primary 1-4 class in Bowmore Primary School. 

Carson a tha a’ Ghàidhlig cudromach dhut? / Why is Gaelic important to you?
Dhòmhsa, cha e cànan a-mhàin a th’ ann an Gàidhlig ach ’s e cultar agus coimhearsnachd a th’ ann cuideachd.  Tha tòrr chothroman air a bhith agam thar nam bliadhnaichean, mar eisimpleir tursan sgoile gu Loch Eil is BT Deasbad Alba, Sgoil Shamhraidh Dhràma, fèisean is cuideachd cothroman obrach aig Comunn na Gàidhlig, Fàs Mòr is Sradagan.  Tha mise air mòran dhaoine a choinneachadh tron Ghàidhlig bho air feadh na h-Alba, Canada, Èirinn, An Spàinn agus An Fhionnlainn – tha sinn uile mar phàirt de choimhearsnachd mhòr.
Gaelic has played a very important part in my life.  It’s not just a language but a sense of culture and community.  I’ve had so many amazing opportunities over the years from school trips to Loch Eil Outward Bound centre and Gaelic Debate, Drama Summer School, Fèis and I’ve had great job opportunities, working with Comunn na Gàidhlig, Fàs Mòr childcare Centre and running the children’s club Sradagan.  I’ve met so many people through Gaelic from all over Scotland and also from Canada, Ireland, Spain and Finland – we are all part of a large community.