Anna Hulme

Cò às a tha thu? / Where are you from?
Chaidh mo thogail ann an Allt Grisean, faisg air Geàrrloch.
I was brought up in Aultgrishan, near to Gairloch.

Ciamar a dh’ionnsaich thu a’ Ghàidhlig? / How did you learn Gaelic?
Tha Gàidhlig aig mo pharantan is mar sin thòisich mi ag ionnsachadh a’ Ghàidhlig nuair a bha mi beag. ‘S ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a bha mi as a’ bhun-sgoil agus chùm mi orm a’ gabhail clasaichean Gàidhlig tron àrd-sgoil cuideachd.
My parents both speak Gaelic and so I started learning very young. In primary school I was in the Gaelic Medium class and I chose to continue to study Gaelic throughout high school.

An do chòrd an sgoil riut? / Did you enjoy school?
Dh’fhàg mi Àrd-Sgoil Gheàrrloch ann an 2012. Chòrd an sgoil gu math rium. Bha sinn gu math fortanach cothroman tòrr rudan eadar-dhealaichte a dhèanamh – mar eisimipleir DofE, torr spòrs agus ceòl agus iomadach turas far an deach sinn a’ sreap, no kayaking no air ar baidhsagalan sna beanntan. Fhuair mi cothroman a bharrachd tron Ghàidhlig cuideachd – am Mòd agus Deasbad BT Alba mar eisimpleir – agus tha na cothroman seo air mo mhisneachd a leasachadh gu mòr.
I left Gairloch High School in 2012. I really enjoyed school. We were very lucky to have had opportunities to try out many different things such as DofE, lots of different sports and music, as well as many trips and outdoor activities such as climbing, kayaking and mountain biking. Studying Gaelic gave me even more opportunities with the Mod and Deasbad BT Alba being two key examples of opportunities which really helped build my confidence.

Dè tha thu air a dhèanamh on a dh’fhàg thu an sgoil? / What have you done since you left school?
An dèidh dhomh an sgoil fhàgail, chaidh mi a Oilthigh Strath Chluaidh ann an Glaschu airson Innealadaireachd Ceimigeach a dhèanamh. Thug samhradh a’ dèanamh obair saor-thagraiche ann an Uganda buaidh mhòr orm, is thagh mi an uairsin Masters ann an Uisge agus Òtrachas aig Oilthigh Leeds a dhèanamh nuair a chrìochnaich mi an ceum ann an Glaschu. Mar phairt den chursa seo, shiubhail mi dha na h-Innseachan airson rannsachadh a’ bhuaidh a bh’ aig taighean beag sgoile air caileagan is am foghlam aca. Tha mi a-nis aig Oilthigh Cranfield ann an Sasainn a’ dèanamh PhD. ‘S ann ag obair mar phairt de sgioba airson taighean beaga ura – an NanoMembrane Toilet – a bhios freagarrach ann an àitean bochda gun dealain, uisge is saibhirean a tha mi. ‘S e cuspair uabhasach cudromoch a th’ ann, le corr is 2.4 bilean daoine san t-saoghal gun taighean beaga.
After leaving school, I moved to Glasgow to study Chemical Engineering. A summer volunteering in Uganda had a massive impact on me and I then decided to pursue a Masters in Water, Sanitation and Health Engineering at the University of Leeds following my undergraduate degree. As part of this course, I travelled to India to research the impact of school toilets on schoolgirls and their education. I am now studying a PhD at Cranfield University in England. I am part of a team developing the NanoMembrane Toilet – a decentralised single household sanitation system which can treat waste onsite without water, sewer or electricity connections. Sanitation solutions such as this are very important, as 2.4 billion people across the world are still without access to a toilet. 

Carson a tha a’ Ghàidhlig cudromach dhut? / Why is Gaelic important to you?
Tha Gàidhlig cudromoch dhomh air sgàth is gu bheil i air an t-uabhas de chothroman a thoirt dhomh thar na bliadhnaichean. Tha e cuideachd cudromoch dhomh an ceangal a chumail dha mo chultar is cànan, gu h-àraidh is mi a-nis a’ fuireach cho fad air falbh bho mo dhachaigh.
Gaelic is very important to be as it has given me so many opportunities over the years. It is also very important for me to keep speaking Gaelic to keep the link to my culture and my language, especially now that I am living so far away.