Gaelic Department Former Pupils

As a school we are keen to celebrate the successes of former pupils and promote biligualism. The Gaelic department has been in touch with a number of former pupils who either benefited from Gaelic Medium Education or became fluent through Gaelic Learners classes in the High School. It is a pleasure to read about the paths their lives have taken since leaving school.

Rachel MacKenzie

An toiseach, inns dhuinn cò thu. / First of all, tell us who you are. Is mise Raonaid NicCoinnich agus tha mi 23 bliadhna a dh’aois. Chaidh mo thogail ann an Geàrrloch. My name is Rachel Mackenzie and I’m 23 years old. I was brought up in Gairloch. Ciamar a thog thu a’ Ghàidhlig? How … Continue reading Rachel MacKenzie

Anna Hulme

Cò às a tha thu? / Where are you from? Chaidh mo thogail ann an Allt Grisean, faisg air Geàrrloch. I was brought up in Aultgrishan, near to Gairloch. Ciamar a dh’ionnsaich thu a’ Ghàidhlig? / How did you learn Gaelic? Tha Gàidhlig aig mo pharantan is mar sin thòisich mi ag ionnsachadh a’ Ghàidhlig … Continue reading Anna Hulme

Jamie MacLean

An toiseach, inns dhuinn cò thu. ‘S mise Seumas MacGillEathain agus tha mi fichead bliadhna a dh’aois. First of all, tell us who you are. My name is Jamie MacLean and I am 20 years old. Càit an deach do thogail? Thogadh mi ann an Geàrrloch fhèin. Where were you brought up? I was brought … Continue reading Jamie MacLean

Ciorstaidh Alexander

Cò thu agus cò às a tha thu? / Who are you and where are you from? Is mise Ciorstaidh Alexander agus tha mi 23 bliadhna a dh’aois. Chaidh mo thogail ann an Geàrrloch agus nuair a bha mi na b’ òige, bhithinn a’ cur seachad tòrr ùine ann an Earradail a Deas cuideachd. My … Continue reading Ciorstaidh Alexander

Diorbhail Wentworth

An toiseach, inns dhuinn cò thu. / First of all, tell us who you are. Is mise Diorbhail Wentworth, tha mi 29 agus ‘s ann a Eàrradal a Deas ann an sgìre Gheàrrloch a tha mi.  Tha mi a’ faireachdainn gu math fortanach gun deach mo thogail ann an sgìre cho bòidheach ri Ros an … Continue reading Diorbhail Wentworth

Iain Wentworth

An toiseach, inns dhuinn cò thu. / First of all, tell us who you are. Is mise Iain Wentworth, is tha mi 32 bliadhna a dh’aois. My name is Iain Wentworth, and I’m 32 years old. Càit an deach do thogail? / Where were you brought up? Chaidh mo thogail ann an Eàrradal a Deas, … Continue reading Iain Wentworth