Higher Human Biology Assignments

S5/S6 Higher Human Biology pupils were using yeast embedded in Alginate beads to test whether metal’s could inhibit an enzyme called Catalase which is found in all living cells.

 

 

The Catalase containing beads were soaked in the metals for 10 minutes and then placed in Hydrogen peroxide solution and the time taken for the beads to rise up the top of the tube measured.

Higher Human Biology Experiments

Slower times mean more inhibition of Catalase.
Hydrogen peroxide is broken down to water and oxygen by Catalase and the oxygen makes bubbles in the beads which makes them float.

Higher Human Biology Experiments

Deasbad Nàiseanta na Gàidhlig / National Gaelic Debate

Ghabh Cameron MacIll-Fhinnein agus Eòin Cuimeanach pàirt ann an Deasbad Nàiseanta nan Sgoiltean anns an t-Samhainn. Bha iad am measg nan ceithir sgiobannan a b’ fheàrr a ghabh pàirt ann an Steòrnabhagh aig toiseach na mìos (a’ dèanamh a’ ghnothaich air Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil (Barraigh) agus Àrd-sgoil Phort Rìgh). Leis a sin, fhuair iad troimhe dha na h-iar-chuairtean ann an Dùn Èideann aig deireadh na mìos. Ged a rinn Sgoil MhicNeacail a’ chùis orra aig an ìre sin, bha e na thlachd faicinn mar a bha na sgilean-conaltraidh agus am misneachd air fàs tron cho-fharpais.

National Schools Gaelic Debate

Cameron MacLennan and Eòin Cumming took part in the National Schools’ Debate in November. They were amongst the four best teams who took part in Stornoway (beating Castlebay (Barra) and Portree High) at the start of the month As a result, they made it through to the semi-finals in Edinburgh at the end of the month. Although The Nicolson Institute defeated them, it was a pleasure to see how their communication skills and their confidence had developed during the competition.

You can see a livestream of some of the debates on the Deasbad Facebook page.