Co-fharpais Eadar-theangachaidh Ghàidhlig / Gaelic Translation Competition

Hannah Wood (S5) air co-fharpais eadar-theangachaidh nàiseanta a bhuannachadh / wins national translation competition

Anns an sgoil, ghabh sinn pàirt ann an co-fharpais eadar-theangachaidh airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.  Bha a’ cho-fharpais air a ruith le Foghlam Alba, agus dh’fheumadh sinn eadar-theangachadh gu Gàidhlig a dhèanamh air sgeulachd-beatha Alexander Graham Bell.

As part of our Higher Gaelic class, we took part in a translation competition, run by Education Scotland, for Gaelic learners.  We had to translate a short biography on Alexander Graham Bell from English to Gaelic.  

Screen Shot 2017-04-02 at 09.57.52

Bha i uabhasach doirbh, oir bha mòran bhriathran toinnte innte.  Ach nam bheachd, ged a bha a’ cho-fharpais dùbhlanach, bha i glè mhath airson ar sgilean Gàidhlig a leasachadh.

It was really difficult, as the biography contained lots of fairly sophisticated and scientific English.  However, although the task was challenging, I think it was really good for helping to improve our Gaelic.  

An t-seachdain ’s a chaidh, fhuair mi post-dealain bho Fhoghlam Alba, agus bha iongnadh orm oir dh’inns e dhomh gun robh mise air a’ cho-fharpais a bhuannachadh!  Bidh m’ obair air a cur air làrach-lìn Foghlam Alba – an t-Ionad-Leasachaidh Nàiseanta – le na sgeulachdan-beatha aig luchd-saidheans Albannach eile.

Last week, I received an email from Education Scotland, and I was really surprised because they were writing to tell me that I’d won!  My work will be going up on their website – the National Improvement Hub – alongside the biographies of other Scottish scientists.

Gàidhlig agus Beurla / Gaelic and English – Hannah Wood (S5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s