National Gaelic Debate Winners 2011

National Gaelic Debate Winners 2011!Click on the photo above to see some more pictures

Congratulations to Ceitidh Alice and Anna who returned to Gairloch with the trophy they received on November 30th as the winners of the 2011 National Gaelic Debate. On Tuesday evening they defeated The Nicolson Institute, Stornoway in the semi-final. On St Andrew’s Day they took on and beat Millburn Academy in the final in the Scottish Parliament.  Anna was also presented with the trophy for the best debater in the competition. What a wonderful achievement!

Read about the final at CnaG

We also heard that the following motion was delivered in the Scottish Parliament:

“Rob Gibson: Gairloch Wins Gaelic Debate—That the Parliament congratulates Gairloch High School debating team on winning the BT Scotland Gaelic Schools Debate for 2011 and wishes it well in future debates and in its skilful use of Scotland’s oldest native tongue.”

Here is Ceitidh Alice & Anna Hulme’s account of the trip to Edinburgh:

Air an 28mh den t-Samhain shiubhail Ceitidh Alice Hulme, Anna Hulme agus Mgr Cuimeanach sìos  a Dhùn Èideann, airson pàirt a ghabhail san Iar-Chuairt Dheireannach dhe Deasbad BT Alba 2011.  ’S ann an aghaidh Sgoil MhicNeacail à Steòrnabhagh a bha sinn, agus is e ‘‘Se amaideas a th’ ann ùine neo airgead a chosg air a bhith fasanta’, an moladh a bh’ againne, is sinne a’ cur na aghaidh. ‘S ann an Ionad nan Sgeulachdan air a’ Mhìle Rìoghail a thachair seo. Bha Ceitidh Alice caran nearbhach, oir ‘s e sgoil làidir a thaobh na Gàidhlig a tha ann an Sgoil MhicNeacail.  An deidh dhuinn ar n-òraidean, ceistean is co-dhùnaidhean a dhèanamh, bhruidhinn na britheamhan a measg a cheile, is co-dhùin iad gur e sinne an sgoil a dheigheadh troimhe dhan ath chuairt.  Bha sinn uabhasach fhèin toilichte, ach bha tòrr obair againn ri dheànamh an ath latha, is a’ chuairt dheireannach gu bhith a’ gabhail àite ann am Parlamaid na h-Alba am feasgar ud.   ‘S ann airson a’ mholaidh ‘Tha thìde aig Alba ìomhaigh ùr a’ shireadh an àite seann eachdraidh, pìobaireachd is tartain’ a bha sinn a’ deasbad, agus nar n-aghaidh, bha Acadamaidh Allt a’ Mhuillinn.  Bha sinn air bhoil airson a’ chuairt dheireannach agus chòrd e ruinn a bhith a deasbad san togalach iongantach seo gu mòr, ach dh’ fhàs cuisean fiu ’s na b’ fhèarr nuair a chaidh innse dhuinn gun robh sinn air a bhith soirbheachail, is air Deasbad BT Alba  a bhuannachadh!  Tha sinn cuideachd uabhasabh pròiseil a Anna, a bhuannaich ‘an Oraidiche as fhèarr’ a-mach à uile an luchd-deasbaid a ghabh pàirt am-bliadhna.

On the 28th of November Ceitidh Alice Hulme, Anna Hulme and Mr Cumming travelled down to Edinburgh to participate in the semi-finals of Deasbad Bt Alba 2011.  We were against the Nicholson Institute from Stornoway, and the motion was ‘It is foolish to spend time or money on being fashionable’, and we were against it.  Ceitidh Alice was quite nervous because the Nicholson Institute is a strong school for Gàidhlig.  After all the speeches, questions and conclusion were finished, the judges talked amongst themselves and decided that we were the school that would go through to the finals.  We were very happy, but we had a lot of work to do the next day, with the final taking place in the Scottish Parliament that evening.   We were for the motion ‘It’s time Scotland looked for a new image instead of old history, piping and tartan’ and opposing this was Millburn Academy.  We were very excited about reaching the finals, and we enjoyed the experience of debating in the Parliament.  After we had finished, we were delighted to hear that we had been successful, and won Deasbad Bt Alba!   We are also very proud of Anna, who won best speaker out of all the contestants who participated this year.

On their return from the heats in Stornoway Ceitidh Alice Hulme  provided the following report:

Air an 8mh là den t-Samhain, chaidh Anna Hulme agus Ceitidh Alice Hulme dha Steòrnabhagh le Mgr Cuimeanach airson pàirt a ghabhail ann an Deasbad BT na h-Alba 2011.  Bha sinn a’ deasbad an aghaidh a’ mholaidh  “Tha peataichean nan companaich nas fheàrr na daoine”, is bha sinn an aghaidh Sgoil Lionacleit, à Uibhist.  Bha sinn soirbheachail san deasbad seo, is an ath là bha sinn a’ deasbad le Acadamaidh Hazlehead, à Obar Dheathainn.  Bha sinn a’ deasbad an aghaidh a’ mholaidh  “Tha cus saorsainn aig daoine am beachdan a chur an cèill air làraichean conaltraidh sòisealta”.  Bha sinn soirbheachail san deasbad seo cuideachd.  Aig deireadh na mìos, bidh mi fhìn is Anna a’ deasbad an aghaidh Sgoil Mhicneacail, à Steòrnabhagh, an aghaidh a’ mholaidh  “’S e amaideas a th’ann a bhith a’ cosg ùine neo airgead air a bhith fasanta”.  Tha sinn a’ coimhead air adhart dhan iar-chuairt dheireannach ann an Dùn Eideann, is tha sinn a’ toirt taing dha Mgr Cuimeanach airson a bhith a coimhead as ar dèidh!

On the 8th of November, Anna Hulme and Ceitidh Alice Hulme went to Stornoway with our tidsear Mr Cumming to participate in a Gaelic debate.   We were against the motion:  “Pets are better companions than people”, and we were debating with  Sgoil Lìonacleit, Uist.  We were successful in the first round, and had to debate against Hazlehead Academy, Aberdeen, in the next round, the following day.  We were against the motion  “People have too much freedom to express their views on social networking sites”.  We were successful in this round too, and went through to the semi-finals in Edinburgh.  We will be debating against the Nicholson Institute, Stornoway, at the end of the month.  We will be against the motion  “Its foolish to spend time and money to be fashionable”.  Thank you to Mr Cumming who looked after us!

The girls have already received congratulations and accolades from MSP Rob Gibson, Director of ECS, Highland Council Hugh Fraser, Calum MacSween, Acting Head of Education, Ward 6 Councillors Richard Greene and Isabelle Campbell as well many locals in the Gairloch Community.  Everyone is very proud of their achievement.

Highland Council Press Release

BBC ALBA

Deasbad BT Alba

Read about the semi-finals @ CnaG

Read about the heats @ CnaG

One thought on “National Gaelic Debate Winners 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s